ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງພະຍາ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ +8562077791133 somsackder@gmail.com

ພວກເຮົາພ້ອມ

ທີ່ຈະບໍລິການທ່ານ

ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທ່ານ

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການ

ການນຳສະເໜີໂຄງການ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ການເຈລະຈານຳລູກຄ້າ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ໂຄງການພາກສະໜາມ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມ

ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ ຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ບໍລິສັດພວກເຮົາ ແມ່ນໜື່ງໃນບໍລິສັດທີ່ເປັນຊັນນຳ

ຂອງປະເທດລາວ

ນັກວິສະວະກອນ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ເຄື່ອງມື້

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ການກໍ່ສ້າງ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ການອອກແບບ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ວັດສະດຸອຸປະກອນ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ລະບົບການກໍ່ສ່າງ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງມື ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມເປັນກັນເອງ.

ພວກເຮົາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ
90%
ການບໍລິການ
85%
ການແນະນຳແບບ
70%
ການປະເມີນ
60%

ສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ

ທິມງານໂຄງການ

ທ່ານ ນ້ອຍ ວົງວິໄລ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

820

ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ

182

ໂຄງການທີາສຳເລັດ

20

ຄູ່ຮ່ວມສັກຍາ

487

ຄູ່ເຊັນສັນຍາ

ແບບການກໍ່ສ້າງ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Bariblan

Constriction

ການເຊັນສັນຍາ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Bariblan

Constriction

ການແນະນຳການລົງກໍ່ສ້າງ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Bariblan

Constriction

ວຽກພາກສະໜາມ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Bariblan

Constriction

ລູກຄ້າພວກເຮົາ

ລູກຄ້າພວກເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່?

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ທ່ານ ນ້ອຍ ໄຊຍະວົງ ຜູ້ອອກແບບ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ທ່ານ ວິໄລພັບ ຂັນຍາວົງ ຜູ້ຈັດການ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ທ່ານ ຮັກສາ ວົງການ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ

ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ນາງ ອົງການ ທະວົງສາ ການຕະຫຼາດ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ມີຫຍັງສອບຖາມພວກເຮົາໄດ້

  ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມ

  ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມ ຈາກລູກຄ້າ?

  ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

  ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

  ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

  ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

  ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

  ຂ່າວ

  ໜ້າຂ່າວລ່າສຸດ

  ແບບເຮືອນໂມເດິນ 2 ຫ້ອງນອນ

  ເຮືອນໂມເດິນທັນສະໄໝ 2 ຫ້ອງນອນ 1 ຫ້ອງນ້ຳ ຂະໜາດ 7*10 ແມັດ ມູນຄ່າ 26,000 ໂດລາສະຫະລັດ

  ຜົນງານຜ່ານມາ

  ດ້ວຍປະສົບການ, ຊື່ສຽງ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ບໍລິການສ້າງເຮືອນ, ອາຄານ ແລະຂົວ-ທາງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

  ເຮົາໃຫ້ບໍລິການ

  ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຮັບອອກແບບແລະຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ເຮືອນ, ອາຄານພານິດ, ອະພາດເມັ້ນ, ຫ້ອງແຖວ, ທີ່ພັກອາໄສປະເພດຕ່າງໆ, ສາງສິນຄ້າຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍລິຫານງານໂດຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການທຸກຂັ້ນຕອນ, ເຮົາມີທຶນ ມີທີມງານ ມີກົນຈັກ

  ວິໄສທັດ

  ປະເທດລາວກຳລັງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສວຍງາມ, ທັນສະໄໝ ແລະໄດ້ມາຕະຖານສາກົນ ດ້ວຍສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານຢ່າງແທ້ຈິງ, ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຶ່ງຖືໂອກາດນີ້ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຈະສ້າງສັນຜົນງານຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດແລະປະຊາຊົນລາວທຸກລະດັບ.

  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

  ດ້ວຍຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບກໍ່ສ້າງ ແລະໄດ້ກິ້ງເກືອກຢູ່ກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງມາຫຼາຍປີ ທັງກ່ອນແລະຫຼັງການສຶກສາ, ໄດ້ຜ່ານງານກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໆ ມາຫຼາຍລະດັບ, ໄດ້ສະສົມປະສົບການ, ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການກໍ່ສ້າງ ຫຼາຍຢ່າງ ແລະນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດດ້ານການກໍ່ສ້າງດຳເນີນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ບໍລິສັດ ນະຄອນວຽງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ